Etusivu > Meistä > Omavalvonta

Omavalvonta

Saga-palvelutaloissa on paljon oman ikaista seuraa ja tekemista meillä voit hyödyntää myös yhteiskunnan tukia.

Omavalvontaohjelmamme perustuu valvontalain edellyttämään omavalvontaohjelman velvoitteisiin, joissa jokaisen palveluntuottajan on tehtävä oma kaksivuotinen omavalvontaohjelmansa. Saga kuuluu Esperi konserniin ja noudattaa konsernitasoista omavalvontaohjelmaa. Omavalvonnan pohjana toimii omavalvontaohjelma 2023-2024. Ohjelmaan on koostettu tietoa toimintakäytännöistämme ja ohjeistamme. Ohjelma kertoo, miten hallitsemme riskejä ja teemme laatutyötä.

Olennaisena osana omavalvontaamme kuuluvat sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, kohdennetut arviointi- ja tukikäynnit, laadun vuosikysely yksiköille itsearviointina sekä kaikki kehittäminen Laatuporttiin tehtävien itseilmoitettujen poikkeamien avulla. Mikäli poikkeama osoittautuisi vakavaksi vaaratapahtumaksi, selvitämme ne erillisen selvitysprosessin avulla.

Omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet kirjataan yksikkökohtaisesti omavalvontasuunnitelmaan. Omavalvontasuunnitelma on julkisesti nähtävillä yksikön verkkosivuilla sekä yksikössä.

Vuonna 2024 alkavana kaksivuotiskautena omavalvontamme erityisteema on turvallisuuskulttuuri. Meille on erittäin tärkeää, että asukkaamme ja henkilökuntamme tuntevat olonsa turvalliseksi kodeissamme. Kotiemme omavalvontasuunnitelmapohjat on uudistettu 2024.

Laadun seuranta ja riskien hallinta

Laadun seurannassa ja riskien hallinnassa käytämme omaa laatumittaristoamme, jonka avulla seuraamme laatutavoitteiden toteutumista sekä ennakoimme mahdollisia tulevia riskejä. Laatumittaristostamme pystymme yhdellä vilkaisulla ja ajantasaisesti näkemään, missä tarvitaan tukea, sekä tekemään korjausliikkeitä tiedon ja datan perusteella. Laatumittaristo osoittaa myös kehitystoimenpiteiden vaikuttavuuden konkreettisesti.

Mittaristoon on valittu jokaiselta osa-alueelta kaikkein olennaisimmat mittarit. Seuraamme palvelun toteuttamissuunnitelmien toteutumista, poikkeamien käsittelyyn sovittua läpimenoaikaa, toimintakykymittareiden peittävyyttä sekä poikkeamien määrää.

Laatumittariston lisäksi seuraamme myös talojen käyttöastetta, asukastyytyväisyyttä, selvityspyyntöjä, henkilöstötyytyväisyyttä, henkilöstön vaihtuvuutta, tuntityöntekijöiden määrää suhteessa vakinaiseen sekä lyhyitä sairaslomia.

Auditoinnit

Keräämme ulkoisista ja sisäisistä ISO 9001 laatujärjestelmän mukaisista auditoinneista havaintoja, jotka huomioidaan koulutustarjonnassamme ja yksiköille annettavassa tuessa.

Laadun vuosikysely

Vuonna 2024 laadun vuosikysely tehdään jo viidettä kertaa. Sen avulla tarkistamme ohjeittemme läpimenoa.

Poikkeamat ja niiden käsittely

Vakavien poikkeamien selvitysprosessi tehdään kansallisen menetelmän pohjalta. Vuonna 2024 tavoitteenamme on parantaa Laatuportin käytettävyyttä ja sen kautta tehtävien poikkeamailmoitusten, palautteiden ja selvityspyyntöjen raportointia.

Lääkitysturvallisuus

Uudistettu lääkehoitosuunnitelmapohja ohjaa yksiköitä ennakoivaan riskienhallintaan ja aikaisempaan tarkempaan käytäntöjen ja vastuiden määrittelyyn.

Koulutamme turvallisuuden edistämiseksi riskien ennakointia ja erityisesti lääketurvallisuuteen liittyviä asioita, jotta voimme estää tavallisimpia lääkepoikkeamia. Kaikki vakavien selvityspyyntöjen opit uutisoidaan intranetissämme ja käsitellään aluekokouksissa.

Muut kehittämistoimet

Tuemme kehittämistyötä Lean-menetelmällä. Lean-menetelmän avulla on pystytty parantamaan päivittäisen työn organisointia ja asiakasturvallisuutta sekä suunnittelemaan talokohtaisia kehityskohteita moniammatillisessa kehitysryhmässä.

Keräämme palautetta jatkuvan palautteenantokanava Happy Or Not:n kautta. Saga-taloissa kysytään asukkaiden tyytyväisyyttä eri palveluihin kuukausittain vaihtuvan kysymyksen avulla. Asiakkaiden sekä läheisten on mahdollista antaa palautetta 24/7. Palautteiden perusteella valitaan kehittämisen kohteet ja suunnitellaan toimenpiteet, jotka esitellään asukaskokouksissa puolivuosittain.

Sähköinen laiterekisteri

Otimme myös syksyn 2023 aikana käyttöön uuden sähköisen lääkinnällisten laitteiden IDR-rekisterin, jonka avulla saamme tietoa laitteiden määristä ja niiden huollosta. Lääkinnällisten laitteiden rekisteri on lakisääteinen velvoite, jonka taustalla on asiakasturvallisuuden parantaminen ja lääkinnällisten laitteiden hallinta sekä jäljitettävyys.

Turvallisuusindeksi

Kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuusverkosto julkaisi uuden turvallisuudesta kertovan mittarin syksyllä 2023. Henkilöstön turvallisuuskuvan nopeaan selvittämiseen voidaan käyttää turvallisuusindeksiä (Net Safety Score, NSS). Turvallisuusindeksi on verrattavissa henkilöstön suositteluindeksiin (Net Promoter Score). Siinä esitetään väittämä henkilöstölle ”minulla olisi turvallinen olo, jos olisin yksikössäni asiakkaana”. Mittasimme sen ensimmäisen kerran joulu 2023 -tammikuussa 2024.

Teemme kahdesti vuodessa myös turvallisuuskulttuurikyselyn henkilöstölle, jonka tulosten mukaan ohjaamme kehitystyötä.

Saga Palvelutalot Turvallisuusindeksi